Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο
” ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗ”

Κεφάλαιο Α’
Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1. Ονομασία – Έδρα – Σφραγίδα

1) Ιδρύεται σωματείο μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία :
” ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗ”

και σε αγγλική μετάφραση :

” HELLENIC ASSOCIATION OF HELLENIC AIRFORCE FRIENDS – INTERCEPTION”.

Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα.

2) Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα κυκλικού σχήματος, με κεντρικό σύμβολο έναν τεχνητό ορίζοντα αεροσκάφους, που απεικονίζει αριστερή κλίση 45°, και την ονομασία του Συλλόγου εντός κύκλου, στην περιφέρεια του κεντρικού συμβόλου.

3) Ο σύλλογος δεν είναι πολιτικός και δεν έχει καμία σχέση με πολιτικά κόμματα.

Άρθρο 2. Σκοποί
Σκοποί του Συλλόγου είναι:

α) Η επαφή με την Πολεμική Αεροπορία και η ενημέρωση του κοινού για τις δραστηριότητές της.

β) H διάδοση της αεροπορικής ιδέας γενικότερα.

γ) Η προώθηση και η διάδοση της εικονικής πτήσης, του μοντελισμού, του αεραθλητισμού, της φωτογράφησης αεροπορικών θεμάτων, επισκέψεων σε χώρους αεροπορικού ενδιαφέροντος και άλλων συναφών δραστηριοτήτων, ως μέσων επίτευξης και διατήρησης της επαφής του κοινού με την Πολεμική Αεροπορία.

δ) Η ανάπτυξη πνεύματος ενότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του, καθώς επίσης και η παροχή συμβουλών σε θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων των μελών του συλλόγου (εικονική πτήση, μοντελισμός, αεραθλητισμός, φωτογραφία κλπ.)

ε) Η συνεργασία με άλλα σωματεία για την προώθηση κοινών σκοπών.

Άρθρο 3. Μέσα

1) Η πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου επιτυγχάνεται μεταξύ άλλων με τα παρακάτω μέσα, που αναφέρονται ενδεικτικά:

α) με την οργάνωση και πραγματοποίηση σεμιναρίων, διαλέξεων, συζητήσεων, ταξιδιών κλπ, που αποσκοπούν στην παραπέρα διεύρυνση των γνώσεων και πνευματικού επιπέδου των μελών, και την τήρηση βιβλιοθήκης και σχετικού αρχείου, που θα τίθενται στην διάθεση των μελών.

β) με την καλοπροαίρετη και εποικοδομητική συνεργασία των επίσημων φορέων της Πολεμικής Αεροπορίας και της Πολιτείας γενικότερα για την ανάπτυξη και διάδοση της αεροπορικής ιδέας.

γ) με την ανταλλαγή σκέψεων, απόψεων, πληροφοριών και γνώσεων.

δ) με την διαμόρφωση συλλογικών ενεργειών για την βελτίωση των συνθηκών στα θέματα του internet.

ε) με την έκδοση πληροφοριακών εντύπων.

στ) με την οργάνωση – εκτέλεση διαφόρων εκδηλώσεων.

2) Οι δραστηριότητες του Συλλόγου απευθύνονται κυρίως στα μέλη του. Ανάλογα με την φύση των εκδηλώσεων, σε ορισμένες από αυτές θα μπορούν να λαμβάνουν μέρος και φίλοι της Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίοι δεν είναι μέλη του Συλλόγου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα να ζητάει διαφορετικό αντίτιμο από τα μέλη του και από τα μή μέλη για την συμμετοχή στην ίδια εκδήλωση.

Άρθρο 4. Πόροι

1) Οι πόροι του συλλόγου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. Τακτικοί πόροι είναι τα δικαιώματα εγγραφής των νέων μελών και οι συνδρομές των μελών. Έκτακτοι πόροι είναι οι έκτακτες εισφορές των μελών (οικειοθελείς ή κατόπιν αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου), έσοδα από δραστηριότητες του συλλόγου, δωρεές, επιχορηγήσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε εν γένει έσοδο που προέρχεται από νόμιμη αιτία.

2) Οι πόροι του συλλόγου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την πραγματοποίηση των σκοπών του συλλόγου.

3) Το δικαίωμα εγγραφής νέων μελών είναι 25 Ευρώ και η βασική συνδρομή των μελών είναι 100 Ευρώ ανά έτος, καταβλητέα στην αρχή κάθε έτους. Στην συνδρομή για το πρώτο έτος εμπεριέχεται το δικαίωμα εγγραφής. Μέλη που μένουν στην Αθήνα, στην Σαλαμίνα, στην Αίγινα ή σε απόσταση οδικώς μέχρι 200χλμ. από την Αθήνα πληρώνουν την βασική συνδρομή. Μέλη που μένουν σε απόσταση μεγαλύτερη από 200χλμ. από την Αθήνα πληρώνουν την βασική συνδρομή μείον 20 Ευρώ, ενώ μέλη που είναι φοιτητές ή μένουν στη Θράκη ή σε νησιά (εξαιρουμένης της Σαλαμίνας και της Αίγινας) πληρώνουν την βασική συνδρομή μείον 40 Ευρώ.

4) Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και το ύψος ή η συχνότητα της συνδρομής μπορεί να αλλάξει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (*) κατόπιν προτάσεως του Ταμία. Κατόπιν αιτήσεως ενός μέλους, μπορεί η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει κατ’ εξαίρεση την μείωση του ποσού της συνδρομής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ορίζεται διαφορετικό ύψος συνδρομής ή δικαιώματος εγγραφής για τις διαφορετικές κατηγορίες μελών (τακτικά ή αντεπιστέλλοντα) ή ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους. Τα επίτιμα μέλη δεν υποχρεούνται σε καταβολή συνδρομής ή δικαιώματος εγγραφής.

(*) Μετά από απόφαση της ΓΣ της 31/03/2011 η ετήσια συνδρομή
αναπροσαρμόστηκε στα 60, 50 και 40 ευρώ ανά κατηγορία και το δικαίωμα
εγγραφής στα 30 ευρώ

Άρθρο 5. Διαχειριστικός χρόνος
Ο διαχειριστικός χρόνος αρχίζει 1η Ιανουαρίου και λήγει 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Κεφάλαιο Β’
Μέλη

Άρθρο 6. Μέλη

1) Μέλος του συλλόγου μπορεί να γίνει μόνο ο ικανός για δικαιοπραξία. Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα και αντεπιστέλλοντα:

α) Σαν τακτικά μέλη μπορούν να εγγραφούν όλοι οι φίλοι της Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίοι είναι Έλληνες πολίτες, διαμένουν στην Ελλάδα και επιθυμούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του συλλόγου.

β) Σαν επίτιμα μέλη γράφονται μετά από έγγραφη πρόταση πέντε τακτικών μελών του Συλλόγου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στον Σύλλογο, την Πολεμική Αεροπορία και την κοινωνία γενικότερα.

γ) Σαν αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να γραφτούν οι φίλοι της Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίοι επιθυμούν να ενημερώνονται για τις δραστηριότητες του συλλόγου και για θέματα σχετικά με την Πολεμική Αεροπορία. Αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να γίνουν και ανήλικοι, υπό την προϋπόθεση ότι την αίτηση εγγραφής θα συνυπογράψουν και οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους.

2) Για να γίνει κάποιος τακτικό ή αντεπιστέλλον μέλος του συλλόγου, υποβάλει έγγραφη ή ηλεκτρονική (σε περίπτωση που αυτή διατίθεται) αίτηση, η οποία θα διατίθεται για αυτό το σκοπό από τον Σύλλογο, προς το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου, με την οποία θα ζητά την εγγραφή του στο αντίστοιχο μητρώο μελών, δηλώνοντας συγχρόνως τον τόπο κατοικίας του, την ημερομηνία γεννήσεώς του, την ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων του Συλλόγου. Κατά την υποβολή της αίτησης, καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής. Την συνδρομή μπορεί να την καταβάλει αμέσως με την υποβολή της αίτησης ή εντός 5 ημερών από την ειδοποίηση, ότι η αίτηση του έγινε δεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ΄ όσον η αίτηση καλύπτει τις παραπάνω προϋποθέσεις, αποφασίζει αν θα κάνει δεκτή την αίτηση, άλλως την απορρίπτει και επιστρέφει στον αιτούντα τυχόν καταβληθέντα ποσά εγγραφής ή/και συνδρομής.

3) Για την λειτουργία του συλλόγου είναι απαραίτητη η τήρηση αρχείου με τα στοιχεία των μελών. Με την υποβολή της αίτησης του, το υποψήφιο μέλος συγκατατίθεται, σε περίπτωση που αυτή γίνει δεκτή, στην αποθήκευση των στοιχείων του στο αντίστοιχο αρχείο, τα οποία θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του συλλόγου. Για ορισμένες δραστηριότητες του συλλόγου που άπτονται στρατιωτικού ενδιαφέροντος (π.χ. επισκέψεις σε στρατιωτικές μονάδες), ενδέχεται να ζητηθούν στοιχεία επισκεπτών από τα αρμόδια όργανα, προτού δοθεί η σχετική άδεια για την πραγματοποίηση της επίσκεψης. Σε αυτή την περίπτωση κάθε ένας που δηλώνει ενδιαφέρον να συμμετάσχει στην συγκεκριμένη δραστηριότητα του συλλόγου συμφωνεί στην παροχή από τον σύλλογο των στοιχείων που θα ζητηθούν από τα αρμόδια όργανα για την έγκριση της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Άρθρο 7. Δικαιώματα

α) Τα Μέλη έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε κάθε δραστηριότητα του Συλλόγου και να απολαμβάνουν τα εκ της δράσεως του Συλλόγου ωφελήματα. Τα Μέλη του συλλόγου έχουν επίσης το δικαίωμα να απευθύνονται γραπτά ή με ηλεκτρονικά μέσα στα όργανα του συλλόγου και να παίρνουν απάντηση. Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις ή λοιπές προσφορές του συλλόγου προς τα μέλη του, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου και τις αντικειμενικές δυνατότητες. Ειδικά σε περιπτώσεις όπου κάποιες δραστηριότητες του συλλόγου προϋποθέτουν έγκριση από τρίτους (π.χ. επισκέψεις σε στρατιωτικές μονάδες) επισημαίνεται ότι οι εγκρίνοντες την συγκεκριμένη δραστηριότητα δικαιούνται να μην επιτρέψουν την συμμετοχή συγκεκριμένων ατόμων. Ο σύλλογος θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να μην αποκλεισθούν ορισμένα μέλη του από τέτοιες δραστηριότητες, σε περίπτωση όμως που αυτό δεν είναι δυνατό, ο σύλλογος δεν φέρει καμία ευθύνη.

β) Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα παραστάσεως στις Γενικές Συνελεύσεις και στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τα μέλη έχουν μόνο δικαίωμα λόγου. Στις Γενικές Συνελεύσεις τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα λόγου, δικαίωμα ψήφου όμως καθώς και δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον σύλλογο. Δικαίωμα εκλέγεσθαι στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουν μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον σύλλογο και που είναι μέλη του συλλόγου περισσότερο από 2 χρόνια, την ημέρα της εκλογικής Γενικής Συνέλευσης. Τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου, που έχουν υπογράψει το παρόν καταστατικό, εξαιρούνται από αυτή την απαγόρευση για τις πρώτες εκλογές.

γ) Τα επίτιμα μέλη και τα αντεπιστέλλοντα μέλη έχουν δικαίωμα παραστάσεως στις Γενικές Συνελεύσεις και στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου έχουν μόνο δικαίωμα λόγου.

Άρθρο 8. Υποχρεώσεις

1) Τα μέλη του Συλλόγου υποχρεώνονται : 1) Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις τακτικά και εμπρόθεσμα. 2) Να πειθαρχούν στις διατάξεις του καταστατικού, στον εσωτερικό κανονισμό και στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους νόμους που έχουν σχέση με τον σύλλογο και τις δραστηριότητες του. 3) Να επιδεικνύουν συμπεριφορά σύμφωνη με την αξιοπρέπεια ενός μέλους και ποτέ να μη γίνονται υπαίτιοι ηθικής ή υλικής ζημίας του Συλλόγου ή των μελών του. 4) Να ενημερώνουν τον σύλλογο για οποιαδήποτε αλλαγή διευθύνσεως ή λοιπών στοιχείων τους. 5) Σε περίπτωση συμμετοχής σε δραστηριότητες του συλλόγου στρατιωτικού ενδιαφέροντος (π.χ. επισκέψεις σε στρατιωτικές μονάδες), να συμμορφώνονται πιστά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν καθώς και στις οδηγίες και υποδείξεις τυχόν συνοδών.

2) Τα μέλη του συλλόγου δεν δικαιούνται αμοιβής για μη επαγγελματικές υπηρεσίες που προσφέρουν στον σύλλογο, μπορούν όμως να ζητήσουν από την Γενική Συνέλευση να αποφασίσει σχετικά με την κάλυψη των εξόδων τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα παραδώσουν τα σχετικά δικαιολογητικά.

Άρθρο 9. Παραίτηση

1) Κάθε μέλος δύναται να παραιτηθεί ελεύθερα από την ιδιότητά του αυτή με απλή έγγραφη ή ηλεκτρονική δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Επί τη βάσει του σχετικού πρακτικού της συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ο Γραμματέας προβαίνει στη διαγραφή του παραιτηθέντος μέλους από το Μητρώο Μελών.

2) Κάθε μέλος που δεν είναι ταμειακώς ενήμερο για διάστημα πέραν του ενός έτους, θεωρείται ότι επιθυμεί να παραιτηθεί από τον σύλλογο και ο Γραμματέας προβαίνει στη διαγραφή του από το Μητρώο Μελών, αν δεν ρυθμιστούν οι οικονομικές του εκκρεμότητες μέσα σε 15 μέρες από σχετική ειδοποίηση, η οποία αποστέλλεται στην διεύθυνση που έχει δηλώσει στον σύλλογο.

3) Κάθε μέλος που δεν πήρε μέρος στις δύο (2) τελευταίες εκλογές για την διοίκηση, χωρίς να ενημερώσει τον Σύλλογο για την ύπαρξη λόγου ανωτέρας βίας, θεωρείται ότι επιθυμεί να παραιτηθεί από τον σύλλογο και ο Γραμματέας προβαίνει στη διαγραφή του από το Μητρώο Μελών, αν δεν ενημερώσει τον σύλλογο για τους λόγους απουσίας του μέσα σε 30 μέρες από σχετική ειδοποίηση, η οποία αποστέλλεται στην διεύθυνση που έχει δηλώσει στον σύλλογο.

4) Παραιτηθέντα μέλη δεν έχουν καμία αξίωση πάνω στην περιουσία του συλλόγου ούτε μπορούν να ζητήσουν την επιστροφή κάθε είδους εισφορών, συνδρομών ή δωρεών.

5) Παραιτηθέντα μέλη μπορούν να επανεγγραφούν μετά από έγγραφη ή ηλεκτρονική αίτηση τους στο σύλλογο καταβάλοντας το δικαίωμα εγγραφής και την συνδρομή, σε αυτή όμως την περίπτωση απαιτείται ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που δεν έγινε ομόφωνα δεκτή η αίτηση επανεγγραφής, ο αιτών έχει δικαίωμα να προσφύγει στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, στην οποία έχει δικαίωμα παράστασης και λόγου μόνο ως προς την δικιά του υπόθεση. Η επανεγγραφή τους θεωρείται καινούρια εγγραφή.

Άρθρο 10. Πειθαρχικές ποινές – Διαγραφή

1) Συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τα μέλη του συλλόγου: α) κάθε υπαίτια παράβαση του καταστατικού, του εσωτερικού κανονισμού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου. β) κάθε υπαίτια παράβαση των διατάξεων που διέπουν τον σύλλογο ή τις δραστηριότητές του. γ) κάθε πράξη ή παράλειψη αντίθετη προς τους σκοπούς ή τα συμφέροντα του συλλόγου. δ) η ανάρμοστη εν γένει ή ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του μέλους του συλλόγου συμπεριφορά.

2) Ανάλογα με τη σοβαρότητα του πειθαρχικού παραπτώματος, μπορούν να επιβληθούν οι εξής πειθαρχικές ποινές: α) επίπληξη. β) πρόστιμο μέχρι το διπλάσιο της ετήσιας συνδρομής, καταβαλλόμενο στο ταμείο του συλλόγου. γ) στέρηση των δικαιωμάτων του μέλους μέχρι 12 μήνες. δ) διαγραφή από το σύλλογο.
Τυχόν επιβληθείσα πειθαρχική ποινή δεν αποκλείει αξίωση αποζημίωσης, σε περίπτωση που ο σύλλογος υπέστη ζημία.

3) Οι πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν έγγραφης κλήσεως του υπό κατηγορία μέλους στην διεύθυνση που θα έχει δηλώσει στον σύλλογο, όπως απολογηθεί εγγράφως εντός 10 ημερών. Η επιβληθείσα ποινή κοινοποιείται στο μέλος, στην διεύθυνση που έχει δηλώσει στον σύλλογο. Το μέλος δικαιούται να εφεσιβάλει την επιβληθείσα ποινή στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Μέχρι την έκδοση αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του εν λόγω μέλους αναστέλλονται, εκτός και αν αποφασιστεί διαφορετικά. Η αναστολή αυτή δεν επηρεάζει το δικαίωμα του εν λόγω μέλους να παρίσταται και να υπερασπίζεται τον εαυτό του, όταν συζητείται η υπόθεση του από τα επίσημα όργανα του συλλόγου.

4) Διαγραφέντα μέλη δεν έχουν καμία αξίωση πάνω στην περιουσία του συλλόγου ούτε μπορούν να ζητήσουν την επιστροφή κάθε είδους εισφορών, συνδρομών ή δωρεών.

5) Διαγραφέντα μέλη μπορούν να κάνουν αίτηση επανεγγραφής στο σύλλογο καταβάλοντας το δικαίωμα εγγραφής και την συνδρομή μετά από τουλάχιστον 2 χρόνια από την οριστική απόφαση διαγραφής τους. Επί της αιτήσεως αυτής αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. Η επανεγγραφή τους θεωρείται καινούρια εγγραφή.

Κεφάλαιο Γ’
Διοίκηση του Συλλόγου

Άρθρο 11. Όργανα του συλλόγου

1) Τα όργανα του συλλόγου είναι:

α) η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
β) το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
γ) η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

2) Για την καλύτερη λειτουργία του συλλόγου και την πραγματοποίηση των σκοπών του μπορούν να δημιουργηθούν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, επιτροπές με συγκεκριμένο αντικείμενο. Ο χρόνος λειτουργίας των επιτροπών αυτών, ο αριθμός των μελών τους, ο τρόπος λειτουργίας τους και οι αρμοδιότητές τους ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 12. Γενική Συνέλευση

1) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του συλλόγου. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν τα υπόλοιπα όργανα του συλλόγου και τα μέλη του συλλόγου. Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να ακυρωθούν ή να ανακληθούν μόνο με απόφαση μεταγενέστερης Γενικής Συνέλευσης.

2) Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των συμμετεχόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η ψηφοφορία είναι φανερή, εκτός από τις περιπτώσεις που το καταστατικό ορίζει ρητά τη διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας.

Άρθρο 13. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, εντός τριμήνου από τη λήξη του διαχειριστικού χρόνου, κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει τον τόπο και τον χρόνο που θα γίνει η Γενική Συνέλευση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και πρέπει να αποστέλλεται στα μέλη τουλάχιστον 15 μέρες νωρίτερα. Η πρόσκληση πρέπει επίσης να αναφέρει τον τόπο και χρόνο της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση μή ύπαρξης απαρτίας.

2) Η πρόσκληση αποστέλλεται εγγράφως στην διεύθυνση που έχει δηλώσει στον σύλλογο το κάθε μέλος, εκτός και αν το μέλος έχει δηλώσει στον σύλλογο διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), οπότε η πρόσκληση αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email). Σε περίπτωση που ο σύλλογος διαθέτει ιστοσελίδα (website) ή/και διαδικτυακό τόπο συζητήσεων (web forum) για την ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητές του, τότε η πρόσκληση ανακοινώνεται και εκεί, πέραν της ατομικής ενημέρωσης των μελών.

3) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν λαμβάνουν μέρος, αυτοπροσώπως, με τηλεδιάσκεψη ή μέσω εκπροσώπου, το 50% των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου στον ίδιο τόπο μετά από μία ώρα ανεξαρτήτως του αριθμού των ταμειακώς εντάξει μελών του συλλόγου που λαμβάνουν μέρος, αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου, μη απαιτούμενης νέας προσκλήσεως.

4) Απών ή κωλυόμενο μέλος του Συλλόγου που είναι ταμειακώς εντάξει μπορεί να εκπροσωπηθεί στην Γενική Συνέλευση από κάποιο άλλο ταμειακώς εντάξει μέλος του συλλόγου, με έγγραφη εξουσιοδοτήσή του, απευθυνομένη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και κατατιθεμένη προ της ενάρξεως της συνεδριάσεως. Έκαστο μέλος του Συλλόγου είναι δυνατόν να εκπροσωπήσει στην Γενική Συνέλευση, κατά τα ανωτέρω, μόνον ένα έτερο μέλος του. Μέλος του Συλλόγου που εκπροσωπεί άλλο μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω, έχει στις φανερές ψηφοφορίες δύο (2) ψήφους, μία για τον εαυτό του και μία για το μέλος που εκπροσωπεί, οι οποίες δεν είναι απαραίτητο να συμβαδίζουν.

5) Σε περίπτωση που υπάρχει η σχετική δυνατότητα, μέλη του Συλλόγου μπορούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση και με τηλεδιάσκεψη μέσω καταλλήλων προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται ειδική μνεία στα πρακτικά και οι επικοινωνίες μέσω τηλεδιάσκεψης καταγράφονται σε αρχείο ηλεκτρονικού υπολογιστή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των πρακτικών και τίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στη διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερομένου. Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση πρέπει απαραίτητα να αναφέρει τυχόν δυνατότητα τηλεδιάσκεψης καθώς και τον τρόπο αυτής.

Άρθρο 14. Διαδικασία Γενικής Συνέλευσης

1) Μετά τη διαπίστωση απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης και πρίν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, εκλέγονται από το σύνολο των παρόντων μελών (εξαιρουμένων αυτών που λαμβάνουν μέρος με εκπρόσωπο ή μέσω τηλεδιάσκεψης) δια ανατάσεως των χεριών το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, αποτελούμενο από Πρόεδρο και Γραμματέα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέλη του Προεδρείου μίας Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι για το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, τότε αυτόματα αναλαμβάνουν δύο από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την έναρξη και την λήξη της Γενικής Συνέλευσης, διευθύνει την συζήτηση, δίνει και αφαιρεί τον λόγο, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία και είναι υπεύθυνος για την συζήτηση όλων των θεμάτων που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και την σωστή τήρηση της διαδικασίας.

3) Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης είναι υπεύθυνος για την σωστή τήρηση των πρακτικών και την καταγραφή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Μετά την λήξη της Γενικής Συνέλευσης παραδίδει τα πρακτικά στον Γραμματέα του Συλλόγου προς φύλαξη. Για την καλύτερη τήρηση των πρακτικών μπορεί να ζητηθεί από το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης οι προτάσεις των μελών προς ψηφοφορία να γίνονται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς.

4) Σε περίπτωση που δημιουργούνται προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος αυτής μπορεί να αφαιρέσει τον λόγο από τον υπαίτιο ή να τον αποβάλλει από τη Γενική Συνέλευση. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται ιδιαίτερη μνεία στα πρακτικά.

Άρθρο 15. Έκτακτη Γενική Συνέλευση

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αν υπάρχει σοβαρός λόγος ή αν το ζητήσουν, εγγράφως ή ηλεκτρονικώς, 2 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η Ελεγκτική Επιτροπή ή το 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών του συλλόγου, με αίτηση τους, στην οποία πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα τα θέματα, για τα οποία θα αποφασίσει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αποστείλει την πρόσκληση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός 20 ημερών από την ημερομηνία της αιτήσεως της Ελεγκτικής Επιτροπής ή του 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών του συλλόγου. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αποστείλει την πρόσκληση εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τότε την πρόσκληση μπορούν να αποστείλουν 2 οποιαδήποτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η Ελεγκτική Επιτροπή ή το 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών του συλλόγου.

2) Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει τον τόπο και τον χρόνο που θα γίνει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και πρέπει να αποστέλλεται στα μέλη τουλάχιστον 10 μέρες νωρίτερα. Εφόσον η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από αίτηση της Ελεγκτικής Επιτροπής ή του 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών του συλλόγου, τότε στην ημερήσια διάταξη πρέπει απαραιτήτως να περιέχονται τουλάχιστον τα θέματα που αναφέρονται στην αίτηση. Η πρόσκληση πρέπει επίσης να αναφέρει τον τόπο και χρόνο της επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση μή ύπαρξης απαρτίας.

3) Η πρόσκληση αποστέλλεται εγγράφως στην διεύθυνση που έχει δηλώσει στον σύλλογο το κάθε μέλος, εκτός και αν το μέλος έχει δηλώσει στον σύλλογο διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), οπότε η πρόσκληση αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email). Σε περίπτωση που ο σύλλογος διαθέτει ιστοσελίδα (website) ή/και διαδικτυακό τόπο συζητήσεων (web forum) για την ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητές του, τότε η πρόσκληση ανακοινώνεται και εκεί, πέραν της ατομικής ενημέρωσης των μελών.

4) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν λαμβάνουν μέρος, αυτοπροσώπως, με τηλεδιάσκεψη ή μέσω εκπροσώπου, το 50% των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου στον ίδιο τόπο μετά από μία ώρα ανεξαρτήτως του αριθμού των ταμειακώς εντάξει μελών του συλλόγου που λαμβάνουν μέρος, αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου, μη απαιτούμενης νέας προσκλήσεως.

5) Για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση ισχύουν αντίστοιχα όσα ισχύουν και για την τακτική Γενική Συνέλευση, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στο παρόν καταστατικό. Οι αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης έχουν την ίδια ισχύ με τις αποφάσεις της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν μπορεί όμως να αποφασίσει για αλλαγή καταστατικού, προσχώρηση ή αποχώρηση σε άλλο νομικό πρόσωπο ή διάλυση του συλλόγου.

Άρθρο 16. Διοικητικό Συμβούλιο

1) Ο σύλλογος διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και Υπεύθυνο Διαδικτύου (internet).

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζει το Καταστατικό, εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων αυτού σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή, κατ’ εξαίρεση και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και σε μέλη του συλλόγου.

3) Tα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προσωπικώς και αλληλεγγύως συνυπεύθυνα για την εκπλήρωση των διοικητικών και διαχειριστικών αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους. Δεν ευθύνονται όμως για αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανόμενες σε συνεδρίαση στην οποίαν δεν παρέστησαν ή παριστάμενα διεφώνησαν, εφ΄ όσον στην τελευταία περίπτωση η διαφωνία τους βεβαιώνεται εκ του πρακτικού της Συνεδριάσεως, ή για πράξεις που έγιναν εν αγνοία τους.

Άρθρο 17. Καθήκοντα Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1) O Πρόεδρος :

α) έχει την ανώτατη διεύθυνση και εποπτεία του Συλλόγου, β) εκπροσωπεί και δεσμεύει τον Σύλλογο ενώπιον παντός Δικαστηρίου και πάσης Δικαστικής ή άλλης Αρχής, ως και έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, γ) καλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και τα μέλη του Συλλόγου σε Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το Καταστατικό, δ) διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία, ε) διευθύνει τη Γενική Συνέλευση έως ότου εκλεγεί το Προεδρείο της, στ) υπογράφει μαζί με το Γραμματέα τα αποφασιστικής σημασίας εξερχόμενα έγγραφα του σωματείου και τις προσκλήσεις για Γενική Συνέλευση, ζ) εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει, υπογράφοντας μαζί με τον Ταμία, συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή τις Γενικής Συνέλευσης, η) μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση του συλλόγου ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών ή ενώπιον υπηρεσιών σε δικηγόρο, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.

2) Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον απουσιάζοντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο σε όλα γενικώς τα καθήκοντα και δικαιώματά του.

3) Ο Γραμματέας:

α) διευθύνει το γραφείο του Συλλόγου, β) κρατά και τηρεί ενήμερα τα βιβλία του συλλόγου (εκτός από τα λογιστικά και ταμειακά βιβλία), γ) τηρεί και καταχωρεί πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης που του παραδίδονται, ε) φυλάει τα αρχεία, τα μητρώα των μελών και την σφραγίδα, ε) ενημερώνει και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, στ) συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα αποφασιστικής σημασίας εξερχόμενα έγγραφα του σωματείου και τις προσκλήσεις για Γενική Συνέλευση, φέρνει για έγκριση τις αιτήσεις εγγραφής ή διαγραφής των μελών. Όταν ο Γραμματέας κωλύεται ή απουσιάζει, επιλέγει ο ίδιος τον αναπληρωτή του κατόπιν ενημερώσεως των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Ο Ταμίας:

α) διαχειρίζεται την περιουσία του συλλόγου, β) εισπράττει χρήματα παρ’ οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, περιλαμβανομένων και των Δημοσίων, Δημοτικών ή Κοινοτικών Ταμείων, των Τραπεζών, Οργανισμών κ.λ.π., εκδίδοντας και τις σχετικές αποδείξεις εισπράξεων, γ) τηρεί στο όνομα του συλλόγου τραπεζικούς λογαριασμούς και μεριμνά για την κατάθεση σε αυτούς των χρημάτων του Σωματείου, τα οποία δεν είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση των καθημερινών συναλλαγών αυτού, δ) ενεργεί πληρωμές κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, ε) είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε πληρωμή ή έξοδο που γίνεται χωρίς απόφαση των αρμοδίων οργάνων και για κάθε έλλειμμα που παρουσιάζεται στο ταμείο του συλλόγου, στ) τηρεί τα λογιστικά και ταμειακά βιβλία, ζ) υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, η) υποβάλλει κάθε τρίμηνο προς το Διοικητικό Συμβούλιο τις καταστάσεις με τα ονόματα των μελών που καθυστερούν τη συνδρομή τους, θ) μπορεί να ζητήσει συνδρομή στα καθήκοντα του από λογιστή ή φοροτέχνη κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης. Όταν ο Ταμίας κωλύεται ή απουσιάζει, επιλέγει ο ίδιος τον αναπληρωτή του κατόπιν ενημερώσεως των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Ο Υπεύθυνος Διαδικτύου (internet):

α) είναι υπεύθυνος και μεριμνά για την παρουσία του συλλόγου στο διαδίκτυο, β) φροντίζει τυχόν ιστοσελίδα (website) ή/και διαδικτυακό τόπο συζητήσεων (web forum), γ) μπορεί να ζητήσει συνδρομή στα καθήκοντα του από άλλο μέλος του συλλόγου ή εξωτερικό συνεργάτη κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, δ) συνεπικουρεί τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην άσκηση των καθηκόντων τους. Όταν ο Υπεύθυνος Διαδικτύου (internet) κωλύεται ή απουσιάζει, επιλέγει ο ίδιος τον αναπληρωτή του κατόπιν ενημερώσεως των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18. Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, κατόπιν έγγραφης ή ηλεκτρονικής προσκλήσεως του Προέδρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εκτάκτως με απόφαση του Προέδρου ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται ο τόπος και ο χρόνος καθώς και τα θέματα συζήτησης, όπως επίσης και αν θα υπάρχει δυνατότητα τηλεδιάσκεψης.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, αν λαμβάνουν μέρος, αυτοπροσώπως ή μέσω τηλεδιάσκεψης, τουλάχιστον 3 μέλη του. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία, εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό στο καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου μετράει διπλή.

3) Ο Πρόεδρος διευθύνει την συζήτηση και ο Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών. Αν γίνεται χρήση τηλεδιάσκεψης, τότε γίνεται ειδική μνεία στα πρακτικά και τηρείται το σχετικό αρχείο ηλεκτρονικού υπολογιστή, το οποίο αποτελεί μέρος των πρακτικών.

4) Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να παρευρίσκονται, αυτοπροσώπως ή μέσω τηλεδιάσκεψης, τα μέλη του συλλόγου που το επιθυμούν, τα οποία έχουν δικαίωμα λόγου αλλά όχι ψήφου.

Άρθρο 19. Ελεγκτική Επιτροπή

1) Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από Πρόεδρο και δύο μέλη.

2) Η Ελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει την διοίκηση και οικονομική διαχείριση του συλλόγου. Η Ελεγκτική Επιτροπή, για την άσκηση των καθηκόντων της, έχει το δικαίωμα να λαμβάνει γνώση όλων των στοιχείων για την κατάσταση του συλλόγου, των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως, της αλληλογραφίας και του Αρχείου εν γένει. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να θέσει στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής τα ανωτέρω στοιχεία εντός πέντε ημερών από την ημέρα που θα τα ζητήσει η Ελεγκτική Επιτροπή.

3) Η Ελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της και βρίσκεται σε απαρτία όταν λαμβάνουν μέρος, αυτοπροσώπως ή μέσω τηλεδιάσκεψης, τουλάχιστον 2 μέλη της. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής,όπου έχουν δικαίωμα λόγου αλλά όχι ψήφου.

4) Η Ελεγκτική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την συζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων, τα οποία πρέπει να αναφέρονται στην αίτηση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 14. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη της Ελεγκτικής Επιτροπής ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δρα αντίθετα στο καταστατικό, καλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση για πρόταση μομφής κατά του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου.

5) Η Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση έγγραφη έκθεση περί της κατά το προηγούμενο διαχειριστικό έτος διοίκησης και οικονομικής διαχειρίσεως του συλλόγου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Πριν την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η Ελεγκτική Επιτροπή μετά τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου προτείνει την απαλλαγή ή όχι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από απαιτήσεις αποζημιώσεως του συλλόγου εναντίον τους.

Άρθρο 20. Εκλογές

1) Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής γίνονται κάθε δύο χρόνια κατά τη διάρκεια της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και μετά το πέρας της συζήτησης των υπολοίπων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Οι εκλογές διενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, αποτελούμενη από Πρόεδρο και 2 μέλη, οι οποίοι εκλέγονται δια ανατάσεως των χεριών από τα ταμειακώς εντάξει μέλη του συλλόγου, τα οποία παρίστανται στον χώρο της Γενικής Συνέλευσης, εξαιρουμένων έτσι των μελών του συλλόγου που λαμβάνουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μέσω εκπροσώπου ή τηλεδιάσκεψης. Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

2) Τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη του συλλόγου, που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή, ενημερώνουν σχετικά τον Γραμματέα του συλλόγου γραπτώς ή ηλεκτρονικώς μέχρι 15 Ιανουαρίου του έτους που είναι να γίνουν οι εκλογές, δηλώνοντας το όργανο του Συλλόγου, του οποίου θέλουν να είναι υποψήφιο μέλος. Ο Γραμματέας συγκεντρώνει τα ονόματα των υποψηφίων σε μία αλφαβητική κατάσταση, χωρίζοντας τους υποψήφιους για το Διοικητικό Συμβούλιο από αυτούς για την Ελεγκτική Επιτροπή. Το ίδιο άτομο δεν μπορεί να είναι συγχρόνως υποψήφιος και για το Διοικητικό Συμβούλιο και για την Ελεγκτική Επιτροπή.

3) Τα ονόματα των υποψηφίων ανακοινώνονται 15 μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Η ανακοίνωση αναρτάται στα γραφεία του συλλόγου, όπου παραμένει μέχρι την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, καθώς και στην ιστοσελίδα (webpage) ή/και στον διαδικτυακό τόπο συζητήσεων (web forum) που διατηρεί ο σύλλογος.

4) Τα μέλη του συλλόγου που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν μπορούν να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο ή αυτοπροσώπως στην Γενική Συνέλευση. Ψηφοφορία μέσω αντιπροσώπου δεν επιτρέπεται. Η ψηφοφορία είναι μυστική. Το ψηφοδέλτιο είναι κοινό για όλους τους υποψηφίους και περιέχει κατ’ αλφαβητική σειρά τους υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο και από κάτω, πάλι κατ’ αλφαβητική σειρά, τους υποψηφίους για την Ελεγκτική Επιτροπή. Κάθε μέλος που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν σημειώνει με έναν σταυρό, δεξιά ή αριστερά, το όνομα του υποψηφίου της προτίμησής του. Μπορεί να επιλέξει μέχρι 5 υποψήφιους για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι 3 υποψήφιους για την Ελεγκτική Επιτροπή.

5) Κάθε μέλος του συλλόγου που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και που εκτιμά ότι δεν θα μπορέσει να είναι παρόν στην Γενική Συνέλευση, μπορεί να ψηφίσει με επιστολική ψήφο σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: Τυπώνει από την ιστοσελίδα (webpage) του συλλόγου την αλφαβητική κατάσταση των υποψηφίων σε λευκή σελίδα μεγέθους Α4, η οποία χρησιμοποιείται ως ψηφοδέλτιο, και σημειώνει με σταυρό τους υποψηφίους της προτίμησής του, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω (1 σταυρός ανά υποψήφιο, μέχρι 5 σταυροί για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι 3 σταυροί για την Ελεγκτική Επιτροπή). Διπλώνει το ψηφοδέλτιο στα 4 και το τοποθετεί σε έναν λευκό άγραφο φάκελο, τον οποίο κλείνει. Τυπώνει από την ιστοσελίδα (webpage) του συλλόγου μία δήλωση, απευθυνόμενη προς την Εφορευτική Επιτροπή, ότι επιθυμεί να ψηφίσει με επιστολική ψήφο, συμπληρώνει τα στοιχεία του, την υπογράφει και την τοποθετεί μαζί με τον φάκελο που περιέχει το ψηφοδέλτιο σε δεύτερο φάκελο, τον οποίο αφού τον κλείσει τον αποστέλλει στον σύλλογο, υπ’ όψιν του Γραμματέα του Συλλόγου. Ο τρόπος αποστολής αφήνεται στην ευχέρεια του ψηφίσαντος, ο οποίος επωμίζεται επίσης το σχετικό ρίσκο.

6) Στην Γενική Συνέλευση, μετά την εκλογή των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, ο Γραμματέας παραδίδει στον πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής τους κλειστούς φακέλους με την επιστολική ψήφο, οι οποίοι έχουν περιέλθει στην κατοχή του. Ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ανοίγει έναν-έναν τους φακέλους μπροστά στα παρόντα μέλη του συλλόγου, και βγάζει από μέσα την δήλωση του ψηφίσαντος και τον δεύτερο φάκελο που περιέχει το διπλωμένο ψηφοδέλτιο. Με την βοήθεια των υπόλοιπων μελών της Εφορευτικής Επιτροπής ελέγχει αν ο δηλώνων έχει δικαίωμα ψήφου, καταχωρίζει την δήλωση στα πρακτικά και ανοίγοντας τον δεύτερο φάκελο, ρίχνει στην κάλπη το διπλωμένο ψηφοδέλτιο που ήταν μέσα στον δεύτερο φάκελο χωρίς να το ξεδιπλώσει. Αν το ψηφοδέλτιο δεν ήταν διπλωμένο ή αν ήταν τυπωμένο σε χαρτί διαφορετικού χρώματος, τότε η ψήφος θεωρείται άκυρη. Αυτοπροσώπως παριστάμενο μέλος του συλλόγου, το οποίο έχει ψηφίσει με επιστολική ψήφο, μπορεί να ζητήσει από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής το ψηφοδέλτιο του, προτού αυτό ριφθεί στην κάλπη, και να ψηφίσει κατόπιν με τον κανονικό τρόπο.

7) Αφού ριχτούν στην κάλπη τα ψηφοδέλτια όσων ψήφισαν με επιστολική ψήφο, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής καλεί ένα-ένα τα παρόντα μέλη του Συλλόγου να ψηφίσουν. Αφού ελεγχθεί αν ο καθένας από τους παρόντες έχει δικαίωμα ψήφου, η Εφορευτική Επιτροπή παραδίδει στο κάθε μέλος ένα ψηφοδέλτιο. Το μέλος συμπληρώνει τους σταυρούς προτίμησης, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, σε ιδιαίτερο χώρο και αφού διπλώσει το ψηφοδέλτιο στα 4 το ρίχνει στην κάλπη. Τα ψηφοδέλτια, για να μην υπάρχει διαφορά με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για την επιστολική ψήφο, συνίστανται σε εκτυπώσεις σε σελίδα Α4 λευκού χρώματος της αλφαβητικής κατάστασης των υποψηφίων, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του συλλόγου. Ο Γραμματέας του Συλλογου οφείλει να παραδώσει στην Εφορευτική Επιτροπή ικανό αριθμό ψηφοδελτίων για τις ανάγκες της ψηφοφορίας.

8) Όταν ψηφίσουν όλοι οι παρόντες, η Εφορευτική Επιτροπή κηρύσσει την λήξη της ψηφοφορίας. Βγάζει όλα τα ψηφοδέλτια από την κάλπη, και αφού τα μετρήσει, τα ανοίγει ένα-ένα και διαβάζει δυνατά τα ονόματα των υποψηφίων που έχουν σταυρό, μπροστά στα μέλη του συλλόγου που είναι παρόντα. Η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει επί τυχόν ενστάσεων καθώς και αν ένα ψηφοδέλτιο είναι άκυρο και το καταγράφει στα πρακτικά. Μετά το τέλος της καταμέτρησης, η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει τους ψήφους που έλαβε ο κάθε υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή. Οι πρώτοι 5 και 3 αντίστοιχα αποτελούν το καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο και την καινούρια Ελεγκτική Επιτροπή, οι υπόλοιποι υποψήφιοι αποτελούν τους επιλαχόντες για το αντίστοιχο όργανο του Συλλόγου.

Άρθρο 21. Σύσταση σε σώμα, Παραίτηση μελών Δ.Σ. και Ε.Ε.

1) Το καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο, το αργότερο 15 μέρες μετά τις εκλογές, συνέρχεται μετά από πρόσκληση του πρώτου σε ψήφους υποψήφιου και αποφασίζει για την κάλυψη των θέσεων. Η συνάντηση μπορεί να γίνει και με χρήση τηλεδιάσκεψης, για την εξυπηρέτηση αυτών που μένουν σε διαφορετικές πόλεις. Ο πρώτος σε ψήφους υποψήφιος έχει δικαίωμα να είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Μετά την σύσταση του σε σώμα, το καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο καλεί το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο να του παραδώσει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος τα βιβλία του Συλλόγου, την σφραγίδα και το αρχείο, το ταμείο, τυχόν τραπεζικούς λογαριασμούς, τα κλειδιά των γραφείων του Συλλόγου, τους κωδικούς για την ιστοσελίδα κλπ. Για την παράδοση-παραλαβή συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Μέχρι την παράδοση-παραλαβή ο Σύλλογος διευθύνεται από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο όμως μπορεί να αποφασίσει μόνο για τρέχοντα ζητήματα, μή επιδεχόμενα αναβολής μέχρι να αναλάβει τα καθήκοντα του το καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Μετά την παράδοση-παραλαβή, το καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τα καθήκοντα και ανακοινώνει στην ιστοσελίδα ή/και στον διαδικτυακό τόπο συζητήσεων του Συλλόγου το ονοματεπώνυμο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής καθώς και την θέση του καθενός.

4) Ο πρώτος σε ψήφους υποψήφιος για την Ελεγκτική Επιτροπή αναλαμβάνει πρόεδρος αυτής.

5) Σε περίπτωση παραιτήσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής ή απώλειας της ιδιότητας μέλους του Συλλόγου (που συνεπάγεται αυτόματα και την έκπτωση από τυχόν αξιώματα που κατέχει), την θέση του στο αντίστοιχο όργανο καταλαμβάνει ο επόμενος κατά σειρά επιτυχίας επιλαχών. Σχετικά με την ανάληψη συγκεκριμένου αξιώματος, ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία για την σύσταση σε σώμα.

6) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής μπορεί να παραιτηθεί από συγκεκριμένο αξίωμα, χωρίς να παραιτηθεί από μέλος του αντίστοιχου οργάνου. Σε αυτή την περίπτωση ακολουθείται ανάλογη διαδικασία με την σύσταση σε σώμα του αντίστοιχου οργάνου.

7) Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επιλαχόντες για την κάλυψη κενών θέσεων, τα εναπομείναντα μέλη του αντίστοιχου οργάνου μπορούν να αποφασίσουν αν θα προκηρυχθούν συμπληρωματικές εκλογές για την κάλυψη της κενής θέσης ή εάν το όργανο θα εξαντλήσει τη θητεία του με λιγότερα μέλη, μεταφέροντας τις αρμοδιότητες του μέλους που λείπει σε κάποιο από τα εναπομείναντα μέλη του αντιστοίχου οργάνου. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από 2 κενές θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από επιλαχόντες, και απομένουν περισσότερο από 6 μήνες για την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι υποχρεωτική η προκήρυξη εκλογών.

Κεφάλαιο Δ’
Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 22. Αλλαγή καταστατικού, διάλυση συλλόγου, εκκαθάριση

1) Για την αλλαγή διατάξεων του καταστατικού χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με συμμετοχή (αυτοπροσώπως, με εκπρόσωπο ή μέσω τηλεδιάσκεψης) των δύο τρίτων (2/3) των μελών του Συλλόγου που έχουν δικαίωμα ψήφου και πλειοψηφία τουλάχιστον 3/4 των ψηφισάντων. Στην πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρεται ρητά η διάταξη του καταστατικού που προτείνεται να αλλαχθεί.

2) Για την προσχώρηση του Συλλόγου ως συνόλου σε κάποιο άλλο νομικό πρόσωπο, την ένταξη του σε κάποια Συνομοσπονδία-δευτεροβάθμιο όργανο κλπ. με τα ίδια ενδιαφέροντα καθώς και για την αποχώρηση από αυτά απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με συμμετοχή (αυτοπροσώπως, με εκπρόσωπο ή μέσω τηλεδιάσκεψης) των δύο τρίτων (2/3) των μελών του Συλλόγου που έχουν δικαίωμα ψήφου και πλειοψηφία τουλάχιστον 50% + 1 των μελών του Συλλόγου που λαμβάνουν μέρος. Στην πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά σε ποίο νομικό πρόσωπο προτείνεται η ένταξη ή η αποχώρηση.

3) Ο Σύλλογος διαλύεται:

α) κατόπιν δικαστικής απόφασης
β) στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος
γ) κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης

4) Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για διάλυση του Συλλόγου προϋποθέτει συμμετοχή (αυτοπροσώπως, με εκπρόσωπο ή μέσω τηλεδιάσκεψης) των δύο τρίτων (2/3) των μελών του Συλλόγου που έχουν δικαίωμα ψήφου και πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των ψηφισάντων. Η πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση, όταν τίθεται θέμα διάλυσης του Συλλόγου, πρέπει να το αναφέρει ρητά και να αποσταλεί στα μέλη τουλάχιστον 30 μέρες νωρίτερα.

5) Η Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την διάλυση του Συλλόγου αποφασίζει και για τη διάθεση του ποσού που τυχόν θα διαθέτει το ταμείο του Συλλόγου.

6) Τα μέλη του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου εκτελούν και χρέη εκκαθαριστή του Συλλόγου, εκτός και αν υπάρξει αντίθετη απόφαση.

Άρθρο 23. Βιβλία Συλλόγου
Ο Σύλλογος υποχρεούται να τηρεί βιβλίο εσόδων-εξόδων, βιβλίο συνδρομών μελών, βιβλίο μελών, βιβλίο πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24. Προσωρινό Δ.Σ.
Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο και προσωρινή Ελεγκτική Επιτροπή μπορεί να οριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου για την ίδρυση του Συλλόγου. Το αργότερο δύο χρόνια μετά την απόφαση του Δικαστηρίου πρέπει να έχει γίνει πρόσκληση για Γενική Συνέλευση με σκοπό την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Άρθρο 25.

Το παρόν καταστατικό, αποτελούμενο από 25 άρθρα, διαβάστηκε, συζητήθηκε και έγινε αποδεκτό κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τα κάτωθι υπογράφοντα μέλη. Το καταστατικό αυτό θα ισχύει από την ίδρυση του Συλλόγου.

18 Μαρτίου 2007


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Για οποιαδήποτε πληροφορία αφορά τον Σύλλογο μας επικοινωνήστε μαζί μας