ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ


14/06/2007

Εσωτερικός Κανονισμός του Πανελληνίου Συλλόγου Φίλων Πολεμικής Αεροπορίας – Αναχαίτιση

1) Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Πανελληνίου Συλλόγου Φίλων Πολεμικής Αεροπορίας “Αναχαίτιση” συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του συλλόγου.   Αναφέρεται στα άρθρα 8 και 10 του καταστατικού και τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Οι οποιεσδήποτε αλλαγές,προσθήκες ή τροποποιήσεις του Εσωτερικού Κανονισμού πρέπει πάντα να διέπονται από το γράμμα και το πνεύμα του Καταστατικού και να στοχεύουν στην καλύτερη λειτουργία του Συλλόγου. Σε περίπτωση τυχόν αντίφασης μεταξύ του Εσωτερικού Κανονισμού και ρητών διατάξεων του Καταστατικού, υπερισχύουν οι διατάξεις του καταστατικού.

2) Σε εκδηλώσεις του συλλόγου, για τις οποίες ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία για την συμπλήρωση του αριθμού των συμμετεχόντων:

α) Το Δ.Σ. ενημερώνει το συντομότερο δυνατό τα τακτικά μέλη του συλλόγου για την εκδήλωση καθώς και για τον αριθμό συμμετεχόντων, κατά προτίμηση με email, που έχουν δηλώσει τα μέλη, αλλιώς με ταχυδρομική επιστολή στην τελευταία διεύθυνση που έχουν δηλώσει, καθώς και με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του συλλόγου. Στην ανακοίνωση αναφέρεται το αντικείμενο της εκδήλωσης, ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων καθώς και η καταληκτική ημερομηνία και ο τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος από όσους θέλουν να συμμετάσχουν στην εκδήλωση.

β) Με την παρέλευση της ημερομηνίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο Γραμματέας του Συλλόγου (ή η επιτροπή που διοργανώνει την εκδήλωση) συγκεντρώνει τα ονόματα όσων δήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής στην εκδήλωση και τα κατατάσσει, ανάλογα με τα ακόλουθα κριτήρια:

i) αν οι ενδιαφερόμενοι έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν σε αντίστοιχες εκδηλώσεις ή όχι

ii) την απόσταση του τόπου κατοικίας τους από την έδρα του συλλόγου

iii) σε επισκέψεις με περιορισμό ατόμων, όταν κάποιος δηλώνει συμμετοχή (και είναι από τους σίγουρους) και τελικά δεν έρχεται, χωρίς να ενημερώνει (και χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος που τον εμπόδισε να ενημερώσει), τότε σε επόμενη επίσκεψη που θα υπάρχει περιορισμός ατόμων να μπαίνει σε χειρότερη σειρά από αυτή που κανονικά θα είχε

iv)  τα μέλη τα οποία είχαν εθελοντική συμμετοχή σε δραστηριότητες που αφορούν τον σύλλογο π.χ. ημερολόγια, οργάνωση εκδηλώσεων), έχουν προτεραιότητα έναντι άλλων μελών που πληρούν τα προηγούμενα κριτήρια

v) τον χρόνο που δήλωσαν συμμετοχή

Προτεραιότητα έχουν αυτοί που δεν έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν σε αντίστοιχη εκδήλωση (ή έχουν συμμετάσχει τις λιγότερες φορές), ακολούθως αυτοί που μένουν πιο μακριά από την έδρα του συλλόγου και τέλος αυτοί που δήλωσαν νωρίτερα συμμετοχή. Με την συμπλήρωση του αριθμού συμμετεχόντων, οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι κατατάσσονται ως επιλαχόντες ανάλογα με τα ίδια κριτήρια.Η κατάταξη (σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια) δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του συλλόγου.

Σκοπός του ανωτέρω συστήματος είναι να επωφελούνται, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα μέλη του συλλόγου εξίσου, δίνοντας προτεραιότητα σε μέλη που δεν συμμετείχαν στο παρελθόν σε αντίστοιχες εκδηλώσεις και σε μέλη, που λόγω απόστασης δεν μπορούν να συμμετάσχουν εύκολα στις δραστηριότητες του συλλόγου.

Το Δ.Σ. οφείλει να καταβάλει προσπάθεια να επαναληφθεί η εκδήλωση, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν αυτοί που έμειναν επιλαχόντες την πρώτη φορά

 3) Μέλη του συλλόγου μπορούν, αν αυτό επιτρέπεται, να παίρνουν φωτογραφίες ή να βιντεοσκοπούν κατά την διάρκεια επίσκεψης του συλλόγου σε στρατιωτικές μονάδες, υπό την προϋπόθεση :

α) ότι θα συμμορφώνονται σε όλες τις υποδείξεις των συνοδών αξιωματικών, όσον αφορά τους χώρους και το υλικό.

β) ότι θα δέχονται αδιαμαρτύρητα τυχόν έλεγχο από τα αρμόδια στρατιωτικά όργανα στις φωτογραφίες ή βιντεοσκοπήσεις που ελήφθησαν. Για την τελική έγκριση ή μή των φωτογραφιών από τα αρμόδια όργανα ο Σύλλογος δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στα μέλη του.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Για οποιαδήποτε πληροφορία αφορά τον Σύλλογο μας επικοινωνήστε μαζί μας