ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ


  1. 14/06/2007

Εσωτερικός Κανονισμός του Πανελληνίου Συλλόγου Φίλων Πολεμικής Αεροπορίας – Αναχαίτιση

Άρθρο 1

 Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Πανελληνίου Συλλόγου Φίλων Πολεμικής Αεροπορίας “Αναχαίτιση” συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του συλλόγου.   Αναφέρεται στα άρθρα 8 και 10 του καταστατικού και τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Οι οποιεσδήποτε αλλαγές,προσθήκες ή τροποποιήσεις του Εσωτερικού Κανονισμού πρέπει πάντα να διέπονται από το γράμμα και το πνεύμα του Καταστατικού και να στοχεύουν στην καλύτερη λειτουργία του Συλλόγου. Σε περίπτωση τυχόν αντίφασης μεταξύ του Εσωτερικού Κανονισμού και ρητών διατάξεων του Καταστατικού, υπερισχύουν οι διατάξεις του καταστατικού.

Άρθρο 2

Σε εκδηλώσεις του Συλλόγου, για τις οποίες ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία για την συμπλήρωση του αριθμού των συμμετεχόντων:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει το συντομότερο δυνατό τα τακτικά μέλη του Συλλόγου για την εκδήλωση καθώς και για τον αριθμό συμμετεχόντων, κατά προτίμηση μέσω email που έχουν δηλώσει τα μέλη, αλλιώς με ταχυδρομική επιστολή στην τελευταία διεύθυνση που έχουν δηλώσει, καθώς και με ανακοίνωση στο Forum ή στην ιστοσελίδα του Συλλόγου. Στην ανακοίνωση αναφέρεται το αντικείμενο της εκδήλωσης, ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων καθώς και η καταληκτική ημερομηνία και ο τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος από όσους θέλουν να συμμετάσχουν στην εκδήλωση.

β) Με την παρέλευση της ημερομηνίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκεντρώνει τα ονόματα όσων δήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής στην εκδήλωση και τα κατατάσσει, ανάλογα με τα ακόλουθα διαδοχικά κριτήρια:

i) Το μέλος μπορεί να δηλώσει συμμετοχή σε επίσκεψη με περιορισμό συμμετεχόντων εφόσον έχει κλείσει τουλάχιστον ένα (1) ημερολογιακό έτος στο Σύλλογο από την ημερομηνία εγγραφής του και τουλάχιστον δύο (2) επισκέψεις με το Σύλλογο. Οι προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου αφορούν μόνον μέλη που εγγράφηκαν στο Σύλλογο μετά την 01.01.2019.

ii) Το μέλος που δηλώνει συμμετοχή πρέπει να είναι ταμειακά ενήμερο κατά την καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής. Ταμειακά ενήμερο θεωρείται και το μέλος που έχει ρυθμίσει τις ταμειακές υποχρεώσεις του προς τον Σύλλογο, ακόμη και αν η καταβολή της πρώτης δόσης των υποχρεώσεών του, σύμφωνα με την ρύθμιση που έχει γίνει, είναι μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής.

iii) Το μέλος με τις λιγότερες ίδιες επισκέψεις με περιορισμό ατόμων προηγείται έναντι μέλους με περισσότερες συμμετοχές σε ίδιες επισκέψεις με περιορισμό ατόμων.

iv) Το μέλος με την παλαιότερη συμμετοχή σε ίδια επίσκεψη με περιορισμό ατόμων προηγείται έναντι μέλους με πιο πρόσφατη συμμετοχή.

v) Το μέλος με την μικρότερη αναλογία επισκέψεων με περιορισμό ατόμων (όλες) προς αριθμό πληρωμένων εξαμήνων στο Σύλλογο προηγείται έναντι μέλους με μεγαλύτερη αναλογία. Ο υπολογισμός των πληρωμένων εξαμήνων γίνεται ως εξής:

a) Για τα παλαιά μέλη (αυτά που έχουν συμπληρώσει ένα έτος συμμετοχής στον Σύλλογο), η καταβολή ολόκληρης της συνδρομής εντός του πρώτου διμήνου κάθε ημερολογιακού έτους ή διακανονισμός καταβολής της συνδρομής σε δόσεις με την πρώτη δόση εντός πρώτου διμήνου ισοδυναμεί με δύο πληρωμένα εξάμηνα/έτος, ενώ μετά τη συμπλήρωση του πρώτου διμήνου ισοδυναμεί με ένα πληρωμένο εξάμηνο/έτος.

b) Για τα νέα μέλη (αυτά που δεν έχουν συμπληρώσει ένα έτος συμμετοχής στο Σύλλογο), τα πληρωμένα εξάμηνα λογίζονται από την ημερομηνία εγγραφής τους, δηλαδή εγγραφή έως και την 30ή Ιουνίου ισοδυναμεί με δύο πληρωμένα εξάμηνα/έτος για το έτος εγγραφής, ενώ εγγραφή από 1ης Ιουλίου  έως και 31ης Δεκεμβρίου ισοδυναμεί με ένα πληρωμένο εξάμηνο για το έτος εγγραφής.

vi) Το μέλος με την μεγαλύτερη εθελοντική προσφορά προηγείται. Η εθελοντική προσφορά καταγράφεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε σχετικό μητρώο (συνιστάται στα μέλη να απευθύνουν και σχετικό έγγραφο αίτημα προς επιβεβαίωση ότι η προσφορά τους έχει καταγραφεί), και αφορά προσφορά μετά την 1η Μαρτίου 2019 που συνίσταται ενδεικτικά σε στελέχωση, στήσιμο και ξεστήσιμο περιπτέρου, προσφορά αξίας ίσης ή μεγαλύτερης από 50€ είτε σε χρήμα είτε σε είδος προς τον Σύλλογο εντός τρέχοντος ημερολογιακού έτους, διοργάνωση επίσκεψης του Συλλόγου, οποιαδήποτε άξια μνείας προσφορά προς τον Σύλλογο.

vii) Κλήρωση έως ότου πληρωθούν όλες οι κενές θέσεις.

γ) Μετά τη συμπλήρωση του αριθμού συμμετεχόντων, οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι κατατάσσονται ως επιλαχόντες με εφαρμογή των ίδιων κριτηρίων. Η σειρά επιλογής και οι επιλαχόντες ανακοινώνονται στα μέλη με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ενημερώθηκαν για την επίσκεψη με περιορισμό συμμετεχόντων.

δ) Μέλος  που εμπρόθεσμα δήλωσε συμμετοχή σε επίσκεψη με περιορισμό συμμετεχόντων και επιλέχθηκε για αυτήν μπορεί να ακυρώσει τη συμμετοχή ανά πάσα στιγμή πριν την πραγματοποίηση της επίσκεψης αιτιολογώντας την ακύρωση. Το μέλος αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα, εφόσον αυτό είναι δυνατό και υπάρχει η δυνατότητα σύμφωνα με την έγκριση επίσκεψης που έχει λάβει ο Σύλλογος. Στην περίπτωση αυτή, η ακύρωση δεν επιφέρει καμία συνέπεια στο μέλος που ακύρωσε τη συμμετοχή του.

ε) Εφόσον η αιτιολογημένη ακύρωση συμμετοχής γίνει από μέλος που δεν είχε δηλώσει επιφύλαξη πριν την πραγματοποίηση της επίσκεψης και δεν υπάρχει αντικειμενική δυνατότητα αντικατάστασής του από επιλαχόντα (πχ  λόγω χρόνου ή  ειδικής οδηγίας  στην έγκριση της επίσκεψης), τότε η συγκεκριμένη επίσκεψη καταγράφεται στο μητρώο του μέλους που ακύρωσε τη συμμετοχή του.

στ) Μέλος που επιλέχθηκε για επίσκεψη με περιορισμό συμμετεχόντων αλλά τελικά δεν συμμετείχε χωρίς να ενημερώσει εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε αυτό να προχωρήσει σε αντικατάσταση του, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατή η αντικατάστασή του από επιλαχόντα, επιβαρύνεται στο μητρώο του με την επίσκεψη στην οποία δεν συμμετείχε και έπεται ισοβαθμούντων μελών σε μελλοντικές επισκέψεις για διάστημα ενός έτους. Σε περίπτωση εκ των υστέρων αιτιολόγησης, το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει πόσο σημαντικός ήταν ο λόγος μη συμμετοχής και αποφασίζει εάν θα εφαρμόσει την ανωτέρω συνέπεια.

Άρθρο 3

Μέλη του συλλόγου μπορούν, αν αυτό επιτρέπεται, να παίρνουν φωτογραφίες ή να βιντεοσκοπούν κατά την διάρκεια επίσκεψης του συλλόγου σε στρατιωτικές μονάδες, υπό την προϋπόθεση :

α) ότι θα συμμορφώνονται σε όλες τις υποδείξεις των συνοδών αξιωματικών, όσον αφορά τους χώρους και το υλικό.

β) ότι θα δέχονται αδιαμαρτύρητα τυχόν έλεγχο από τα αρμόδια στρατιωτικά όργανα στις φωτογραφίες ή βιντεοσκοπήσεις που ελήφθησαν. Για την τελική έγκριση ή μή των φωτογραφιών από τα αρμόδια όργανα ο Σύλλογος δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στα μέλη του.

Το άρθρο 2 του Εσωτερικού Κανονισμού τίθεται όπως τροποποιήθηκε στην ΓΣ της 03-03-2019


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Για οποιαδήποτε πληροφορία αφορά τον Σύλλογο μας επικοινωνήστε μαζί μας